Κανδήλα Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας

Κανδήλα Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

Νίκη τοῦ ῎Εθνους καὶ πλαστογράφησις τῆς῾Ιστορίας. Του Χρήστου Σαρτζετάκη

  Ο Χρήστος Σαρτζετάκης υπήρξε ανώτατος δικαστικός και Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας (1985-1990)


Ἡ καταχώρισις αὐτὴ ἀνταποκρίνεται σὲ δύο ἀνάγκες,
α)   τὴν ὑπηρέτησι τῆς ἀληθείας, ἡ ὁποία ἐξ ὁρισμοῦ εἶναι ἀντίθετη πρὸς κάθε λήθη καὶ καμμία σκοπιμότης δὲν ἰσχύει διὰ νὰ σιγήσῃ, καὶ
β)  τὴν σωστὴ πληροφόρησι, ἐν ὄψει χυδαίας έκμεταλλεὐσεως ἀπὸ τοὺς ἀνομήσαντες τῆς υἱοθετηθείσης ἐπισήμως ἀπὸ τὴν Πολιτείαν πολιτικῆς τῆς λήθης διὰ τὰ συμβάντα τῆς περιόδου ἐκείνης (1946-1949).

Πράγματι, ἐνῷ τὸ ἐπίσημον κράτος σιωπᾷ
περὶ αὐτῆς καὶ ἀποφεύγει ἀκόμη καὶ νὰ τιμήσῃ,
 ὅπως πατροπαράδοτη ἑλληνικὴ συνήθεια  ἀξιώνει,
 τοὺς ἥρωας καὶ μάρτυρας τοῦ,
 ὑπὲρ τῆς Ἐλευθερίας καὶ ἀκεραιότητός της,
 ἐθνικοῦ ἐκείνου ἀγῶνος, 
ἐπιζῶντες πρωτουργοὶ τῆς ἐθνοπροδοσίας ἐκείνης καὶ ἀνερμάτιστοι ἰδεολογικοί των ἐπίγονοι ἢ καὶ ἄλλοι ἀμαθέστατοι, πλὴν σπουδαιοφανεῖς κονδυλοφόροι, ἁπλῶς θηρεύοντες ἀπὸ ἰδιοτέλεια τὴν εὔνοια
 μέσα σὲ κλῖμα ἰδεολογικῆς τρομοκρατίας,
ἐπιδίδονται, ἐπὶ δεκαετίες τώρα,
 ἰδίως ἀπὸ τὴν μεταπολίτευσι  τοῦ 1974 καὶ ἐφεξῆς,
μὲ καταιγισμὸν δημοσιευμάτων
 (βιβλίων καὶ ἄρθρων σὲ περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες, σχεδὸν καθημερινῶς !)
 σὲ  συστηματικὴ παραπληροφόρησι τοῦ  Ἑλληνικοῦ λαοῦ, μὲὁλοκληρωτικὴ διαστροφὴ τῶν γεγονότων
 καὶ ἀδίστακτη κακοποίησι τῆς ἀληθείας.

 Ἔτσι ὁ ἐξαπολυθεὶς ἀπὸ τοὺς βορείους γείτονές μας συμμοριακὸς ἀγών, ὅπως καὶ ἡ συσταθεῖσα ἀπὸ τὸ Συμβούλιον Ἀσφαλείας τοῦ Ο.Η.Ε. Διεθνὴς Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπή, ὕστερα ἀπὸ ἐπιτόπιον ἔρευναν, διεπίστωσε, καὶ διέλαβεν εἰς τὰ συμπεράσματα τῆς  ἀπὸ 23.5.1947 ἐκθέσεώς της κατὰ λέξιν, ὅτι  « οἱ τρεῖς γείτονες πρὸς βορρᾶν, καὶ ἰδίως ἡ Γιουγκοσλαβία, ἐξεπαίδευσαν τοὺς ἀντάρτας, τοὺς ἐπρομήθευαν ὅπλα καὶ πολεμοφόδια, τοὺς διηυκόλυναν τὴν διέλευσιν τῶν συνόρων καὶ τοὺς παρεῖχον ἄσυλον » καὶ ὅλα τὰ ἐθνοπροδοτικὰ ἐνεργήματα τῆς τραγικῆς ἐκείνης περιόδου  μεταβαπτίζονται χωρὶς ἐντροπὴ σὲ δῆθεν «δημοκρατικοὺς» ἀγῶνες ἀδίκως διωκομένων Ἑλλήνων πολιτῶν !
Ἀκόμη καὶ  ἡ μελανωτέρα σελὶς τῆς ἐθνοπροδοσίας ἐκείνης, τὸ φρικτὸ παιδομάζωμα, μὲ τὴν ἐξηναγκασμένη ἀπόσπασι χιλιάδων (συγκεκριμένως 28.010) μικρῶν Ἑλληνοπαίδων (ἡλικίας μόλις 3 ἕως 14 ἐτῶν)τῆς ὑπαίθρου χώρας ἀπὸ τοὺς γονεῖς των καὶ τὴν
 βιαία μεταφορά των  στὶς γειτονικὲς κομμουνιστικὲς χῶρες,
 γιὰ νὰ μεταβληθοῦν σὲ γενιτσάρους, ἐχθροὺς τῆς Πατρίδος των,
-   αὐτὸ ποὺ ἐπισήμως ἀπὸ τὴν «Βαλκανικὴ Ἐπιτροπὴ» τοῦ Ο.Η.Ε.ἐστιγματίσθη, μὲ τὴν ἀπὸ 21.5.1948 ἀπόφασί της,
 ὡς «κακούργημα γενοκτονίας» (crime of genocide), -
 χωρὶς καταισχύνη δικαιολογεῖται ὡς δῆθεν
 «ἐπιχείρησις προστασίας τῶν παιδιῶν ἀπὸ τοὺς μοναρχοφασίστες»,
 δηλαδὴ ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς γονεῖς των (!).
 Παραλλήλως καὶ  ἀνύπαρκτοι «ἡρωϊσμοὶ» καὶ «νίκες» ἐφευρίσκονται,
 ὄχι ἁπλῶς «γιὰ τὴν δικαίωσι» τῆς ἐθνοπροδοσίας
 (αὐτὸ περίπου ὑπὸ τὴν ἀνοχὴ τοῦ Κράτους ἐπετεύχθη ἤδη !) , 
ἀλλά, - ἐπιδιωκόμενο ἑπόμενο αὐτὸ βῆμα, -  καὶ γιὰ τὴν «καταδίκη» τῆς ἀγωνισθείσης καὶ νικηφόρου ἐναντίον ξενοκινήτου ἐπιβουλῆς Ἑλλάδος .

Ἡ χωρὶς φραγμὸ  ἀδιάντροπη  αὐτὴ σκοταδιστικὴ ἐπιχείρησις
 θὰ ἦτο βεβαίως μόνον καταγέλαστος,
ἐὰν δὲν ἦτο  πικίνδυνος λόγῳ τῆς συνδρομῆς τοῦ χρόνου !
 Ἀφοῦ ἤδη οἱ ἄνθρωποι ἡλικίας καὶ 50 τώρα ἐτῶν δὲν ἠμπορεῖ νὰ γνωρίζουν συμβάντα, ποὺ ἔγιναν πρὶν νὰ γεννηθοῦν, ὅταν μάλιστα ἡ Ἱστορία των δὲν διδάσκεται οὔτε κατὰ προσέγγισιν εἰς τὰ Σχολεῖα μας. 

Καὶ εἶναι ἐπικίνδυνος, διότι  καλλιεργεῖ στὴν συλλογικὴ μνήμη τῆς ἐθνικῆς μας κοινότητος τὸ   αἴσθημα τῆς αὐτοενοχῆς
 διὰ τὰ παθήματά μας τῆς περιόδου ἐκείνης ! 
Αὐτοενοχὴ ὅμως δὲν ὑπῆρξε, ἀφοῦ ἐπρόκειτο περὶ ἀγῶνος ζωῆς τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐναντίον ξενοκινήτου ἐπιβουλῆς, τὴν ὁποίαν ἁπλῶς συνέδραμεν ἐθνοπροδοτικῶς ἐλαχίστη μειονοψηφία Ἑλλήνων. 

Καὶ ἡ αὐτοενοχὴ αὐτὴ ὑπηρετεῖ καὶ πάλιν συμφέροντα ξένων.
Συγκεκριμένως, ὄχι ἁπλῶς τὴν  ἀποενοχοποίησι τῶν ξένων,
 αὐτῶν, ποὺ  μὲ τοὺς δουλόφρονες Ἕλληνες μισθοφόρους των 
ἐξαπέλυσαν τὴν ἐναντίον τῆς Πατρίδος μας ἐπιβουλήν.
 Ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκ μέρους μας  οἰκείωσιν τοῦ πελωρίου ψεύδους, 
ὅτι   δῆθεν  διὰ τὰ ἐθνικά μας δεινὰ
 πάντοτε  μόνον ἐμεῖς οἱ ἴδιοι εὐθυνόμεθα !

Αὐτὸ ἐξυπηρετεῖ πολὺ τοὺς ἐπιβούλους. Διότι μεθοδεύεται ἔτσι ψυχολογικῶς καὶ πάλιν τὸ  ἰδικόν των ἄλλοθι  δι’ ὅσα
 καὶ τώρα, κατὰ τοὺς σημερινοὺς τόσο σκοτεινοὺς καιρούς,
 εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ (Ἑλλάδος καὶ Κύπρου) σχεδιάζουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου